Actueel - Dekimo Goes

Wederom staat een grote partij sauna- en steamercontrollers met bijbehorende user interfaces gereed voor transport naar de klant.
In de palletkisten op de foto bevinden zich zo'n 1000 sauna controller boards, 500 steamer controller boards met bijbehorende user interfaces in verschillende uitvoeringen (7-segment LED en grafisch touch LCD).
In de afgelopen jaren hebben we jaarlijks gemiddeld 3000 saunacontroller printen geleverd en zo'n 1000 steamer controllers met de bijbehorende gebruikerinterfaceprinten.

Opmerkelijk aan met name de saunacontroller is dat wij een halffabricaat leveren. De printen worden namelijk SMD-bestückt geleverd en zijn dan al geprogrammeerd en getest.
Onze klant verzorgt de plaatsing van de grote conventionele componenten zoals trafo, relais en aansluitklemmen en de eindassemblage in de behuizing. Op deze manier bespaart de klant, die zelf voor de aanvullende onderdelen zorgt, op transportkosten. Zowel van de onderdelen (die uit het Verre Oosten komen) als op de printen die op deze manier minder ruimte innemen.

Al een tijd leefde bij ons de wens om pre-compliance radiated emission metingen uit te kunnen voeren. Daarvoor is een Open Area Test Site (OATS) nodig. Via deze metingen kan een beeld worden verkregen of een apparaat aan bepaalde normen voldoet.


Via een eigen meetopstelling kunnen we al vroeg in het ontwikkeltraject EMC metingen uitvoeren.

In het kader van zijn afstudeerproject is Pieter de Korte, student elektrotechniek van de Hogeschool Zeeland eind februari begonnen vorm te geven aan deze meetopstelling. Hij heeft geïnventariseerd welke onderdelen er nodig zijn voor een OATS en of de omgeving waar we deze opstelling wilden plaatsen geschikt is.

Naast diverse controlemetingen heeft Pieter een antenne-elevator ontworpen en gerealiseerd. Binnenkort zal het gazen aardvlak permanent onder de zoden worden weggewerkt en zal de OATS worden afgerond.
Ondertussen kunnen al radiated emission metingen worden uitgevoerd.
Vergelijking met metingen die eerder bij Dekra zijn uitgevoerd toont aan dat de metingen op onze OATS een prima indicatie vormen.

Om zand te winnen op het Belgisch deel van het Continentaal Plat is sinds jaar en dag een registreertoestel of wel black box verplicht. Deze verplichting is vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Hierin zijn ook de eisen vastgelegd waaraan zo'n registreertoestel dient te voldoen.

Tot op heden zijn alle schepen die zand en grind winnen in België uitgerust met een black box van DCI.
Deze black box werd in 1995 ontwikkeld en voldeed toentertijd aan alle eisen.
Het toezicht wordt uitgevoerd door het BMM-MDO in Oostende. Zij komen regelmatig aan boord om de geheugenkaartjes waarop de data wordt opgeslagen uit te lezen.
Deze black boxen lijken sterk op het type dat door Rijkswaterstaat directie Noordzee werd gebruikt voor toezicht op de Nederlandse zand- en grindwinning. Bij Rijkswaterstaat is dit type enkele jaren geleden vervangen door een exemplaar dat via GSM op afstand uitleesbaar en instelbaar is.

Wij hebben de BMM in de loop der jaren verschillende keren gewezen op de voordelen van een op afstand uitleesbaar systeem. Men was echter gebonden aan de eisen van het Koninklijk Besluit.
Een belangrijk probleem dat zich met het huidige systeem echter voordoet is dat bepaalde onderdelen niet of nauwelijks meer leverbaar zijn en het zodoende niet meer adequaat door ons kan worden onderhouden.

Dit heeft er toe geleid dat, na veel inspanning van het BMM, het Koninklijk Besluit is herzien wat betreft de specificaties van het registreertoestel. Daarbij is tevens een pilot uitgevoerd waarbij het BMM heeft gecontroleerd of ons systeem aan hun eisen voldoet.

Dit alles heeft er toe geleid dat in België het Koninklijk Besluit t.a.v. zand- en grindwinning is herzien en dat ons black box systeem door het BMM in deze is geaccepteerd. Het komt er op neer dat binnekort zandwinningsschepen dienen te zijn uitgerust met een black box systeem dat voldoet aan de nieuwe eisen van het Koninklijk Besluit.
Ons black box systeem is hiervoor geschikt.

Zwembadfilterklepbesturing, een mooi woord voor galgje.

Van een Duitse leverancier van zwembadonderdelen heeft DCI opdracht gekregen een nieuwe besturing te ontwikkelen voor hun zogenaamde “back wash valve”.


Het gaat om de besturing van een meerwegventiel waarmee op gezette tijden het water dat door het filter wordt gestuurd om het zwembad te reinigen, van richting wordt omgekeerd zodat op zijn beurt het filter wordt schoongespoeld. Tijdens dat schoonspoelen van het filter wordt het water uiteraard niet terug gepompt het zwembad in, maar wordt een deel van het vervuilde water geloosd. Na deze reiniging wordt vervolgens tijdelijk het zwembadwater weer in oorspronkelijke richting door het filter gestuurd om het zandbed, dat het feitelijke filter vormt, weer tot rust te laten komen. Ook tijdens deze actie wordt het water naar de afvoer geloodst. Uiteindelijk wordt het ventiel weer in de oorspronkelijke stand gestuurd om het filterproces te kunnen hervatten.
Het reinigen van een filter door er in omgekeerde richting water doorheen te sturen wordt back washing genoemd.

Aan de hand van aangeleverde informatie is door DCI een specificatie opgesteld die door de klant is geaccepteerd en als uitgangspunt zal dienen voor het eindproduct.

Kenmerken van de nieuwe klepbesturing zijn:

  • Initialisatie van het reinigingsproces op basis van tijd, druk of handmatig
  • Eenvoudige bediening via een display en toetsenbord bovenop de afsluiter
  • Eenvoudig instelbaar
    (filtertijden, reinigingstijdstippen, reinigingsduur, backwash tijd, grenswaarde filterdruk)
  • Directe pompsturing (tot 1kW)
  • Alarmmelding in geval van storing
  • Logboekfunctie

Het concept gaat uit van een controllerprint die de verstelmotor bestuurt en een bedienprint.
In principe kunnen de bedienprint en controllerprint gescheiden worden en is het mogelijk om over grotere afstand meerdere kleppen via dezelfde bediening te controleren.
In een volgende uitvoering zal de bedienprint worden vervangen door een Bluetooth of WiFi interface, zodat de klep draadloos op afstand is te bedienen, in te stellen en uit te lezen.

De opdracht is 9 juli jl aan DCI verstrekt en het eerste werkende exemplaar zal op de Piscina beurs 14-18 oktober in Barcelona worden geïntroduceerd.

Om haar klanten ook in de toekomst te kunnen blijven bedienen heeft Rijkswaterstaat CIV (Centrale Informatie Voorziening) opdracht verstrekt voor het leveren van diverse zgn SESAM-modules voor het inlezen, verwerken en distribueren van sensorsignalen.

De continuïteit van het vertrouwde data-acquisitiesysteem, toegepast op vele meetlocaties in ons land, blijft hiermee ook bij eventuele end-of-life situaties van benodigde elektronica componenten in de nabije toekomst gewaarborgd.